Nyheter

NNF på besök hos Svenska Numismatiska Föreningen

Svenska Numismatiska Föreningen (SNF) och Numismatiska Föreningen i Finland (NNF) har beslutat att utvidga och fördjupa sitt samarbete. Diskussionen kring detta inleddes under NNU:s möte i Oslo i maj 2017 med fortsättning i maj 2018, då SNF för första gången sammanträdde i Åbo. I samband med detta inbjöd också SNF NNF till ett besök till Sverige. Besöket gick av stapeln i Stockholm och Uppsala 8–9 december 2018. Under dessa två dager diskuterades det noggrant kring olika former av samarbete och hur detta kunde te sig konktret. I mötet deltog Petteri Järvi, Frida Ehrnsten, Juha Hyötyläinen och Yrjö Hyötyniemi från NNF. Från värdföreningen fanns på plats Jan-Olof Björk, Ingemar Svenson, Ronny Jansson, Lars Eriksson, Curt Ekström, Lennart Castenhag, Roger Svensson, Bengt Granath, Erik Lie, Andreas Westermark och Roland Falkensson.

Lördagen 8.12. började med ett besök till SNF:s kontors- och klubbutrymmen på Banérgatan. Under ledning av ordförande Jan-Olof Björk förevisade SNF:s styrelse utrymmena som ägs av Sven Svenssons stiftelse. Stiftelsen har en betydande roll då det kommer till att stöda nordisk numismatik. Efter detta bjöd SNF på lunch och en guidad tur på Vasamuseet. Där bekantade vi oss naturligtvis särskilt med mynten i utställningen. I Skeppet Vasa som sjönk år 1628 har det hittats ca 4000 mynt, av vilka enbart 46 är silvermynt. Guldmynten lyser med sin frånvaro. Användningen av koppar som myntmetall inleddes inte förrän 1624, det vill säga bara några år innan Vasa sjönk. För den som är intresserad av Vasaskeppets myntfynd lönar det sig att skaffa publikationen Ur sjömannens kista och Tunna (Wasastudier 10, Stockholm 1982), i vilken myntfynden presenteras i detalj. Den lilla år 1982 publicerade boken kan köpas i Vasamuseets butik för det mycket rimliga priset av 50 kronor.

På eftermiddagen träffades vi på nytt i Banérgatans utrymmen och förhandlade om det framtida samarbetet. Detta kommer till en början att utökas gällande föreningarnas respektive tidskrifter, webbsidor, publikationer, seminarier och informering angående förfalskningar. Tidskrifternas samarbete inleddes redan i och med att Jan-Olof Björks artikel om SNF:s årsmöte i Åbo publicerades i septembernumren i såväl Svensk Numismatisk Tidskrift som Finsk Numismatisk Tidskrift. I fortsättningen är målet att utöka artikelutbytet tidskrifterna emellan. Artiklar som intresserar läsare i bägge länder översättas från svenska till finska och vice versa. På föreningarnas hemsidor kommer det också härifrån framöver att läggas upp länkar till sidor som kan anses ha ömsesidigt intresse. Genom detta är strävan att även öka vetskapen om föreningarnas olika publikationer i bägge länder. Webbsidorna konstaterades också vara ett bra medel för spridning av information om förfalskningar, då ökningen av dessa har blivit till ett problem i såväl Sverige som Finland.

Som central verksamhetsformer för samarbetet har det föreslagits såväl en gemensam publikation som ett seminarium. Under de senaste förhandlingarna bestämde föreningarna sig för att förena dessa förslag. Som tema för publikationen och seminariet valdes de medeltida i Åbo präglade mynten, som väckt intresse i bägge länder. Syftet är att göra en omfattande tvåspråkig publikation, med författare från både Sverige och Finland. Utöver mynten och myntpräglingen kommer publikationen också att innehålla en presentation om Åbo slotts olika skeden. Det har redan först preliminära förhandlingar angående publikationen med Åbo museicentral, som ansvarar för slottets museiverksamhet. Målet är att anordna ett seminarium i samband med bokens publicering i slutet av år 2020 eller början av år 2021. En innehållsrik, trevlig och fruktbar lördag slutade med att SNF bjöd på middag i restaurang Aubergine.

På söndag 9.12. stod publiceringen av SNF:s nyaste bok på programmet. Publiceringstillfället och där tillhörande föreläsningar arrangerades i byggnaden Gustavianum, som är den äldsta bevarade delen av Uppsala universitet. Platsen var fin, och så var även det nu utkomna verket SVEONUM MONUMENTA VETUSTA – The Numismatic Collection of Elias Brenner and Pavel Grigorievich Demidov, som behandlar Elias Brenners (1647–1717) samling och dess senare ägare Pavel Grigorjevitsh Demidov. Brenner föddes i Storkyro och har fått ståta med titeln som den svenska numismatikens fader. Den nu publicerade monografin är en kompletterad version av boken som utkom på ryska år 2017 och publicerades i samband med Brennerutställningen i Pusjkinmuseet för bildande konst i Moskva åren 2017–2018. Författaren Julia Krasnobaeva arbetar i Pusjkinmuseets numismatiska avdelning. En betydande del av den bevarade Brennersamlingen (486 föremål) hör till museet samlingar och doktor Krasnobaeva har via sitt arbete fördjupat sig i såväl samlingen som Elias Brenner som person. Den omfattande och rikligt illustrerade boken berättar även om Brenners kända verk Thesaurus nummorum Sveo-Gothicorum (1691, 1731). I katalogen i slutet av boken presenteras de mynt och medaljer som finns i Pusjkinmuseets samlingar. I de fall som föremålet kunnat kombineras med den ursprungliga katalogen finns förutom fotografier på mynten även avbildat motsvarande bild ur Brenners verk. På Numismatiska Föreningen i Finlands hemsidor finns en länk via vilken boken kan beställas direkt från SNF.

I samband med publiceringstillfället anordnades också en mycket intressant föreläsningsserie. Först berättade Julia Krasnobaeva om förverkligandet av publikationen samt om Brenners samling och dess olika skeden. Efter föreläsningen förärade Svenska Numismatiska Föreningen Krasnobaeva med Elias Brenner-medaljen, som tack för ett gott arbete för numismatiken. Till näst höll Torbjörn Sundqvist ett anförande om Brenners Thesaurus-verk. Han berättade om hur Brenner kring år 1680 inledde arbetet med sitt storverk  utgående från sin egen samling. Det var också väldig spännande att av bokens första upplaga se olika versioner, som Sundqvist hade hämtat med sig för publiken att beundra. I föreläsningen framkom också Brenners betydande roll som heraldiker. Tillfället avslutades med Carina Burmans föreläsning om Elias Brenners maka, den i tiderna mycket kända författaren Sophia Elisabet Brenner. Efter föreläsningarna bjöd SNF på lunch i Katedralkaféet invid Uppsala domkyrka. En numismatikfylld dag avslutades med en förevisning av Uppsala universitets myntkabinett. Förste antikvarie Ragnar Hedlund berättade om universitetets betydande samling och presenterade den fina utställningen.

Numismatiska Föreningen i Finland tackar Svenska Numismatiska Föreningen för ett intressant program, goda förhandlingar och varm gästvänlighet. Allra mest glädjande var det att se hur genuint båda föreningarna är intresserade av samarbetet. Sverige och Finland har ett långt och betydande gemensamt förflutet, vilket gör det både naturligt och nyttigt att utöka samarbetet också inom det numismatiska fältet idag.

Petteri Järvi