Yhdistyksen säännöt

SUOMEN NUMISMAATTINEN YHDISTYS – NUMISMATISKA FÖRENINGEN I FINLAND r.y.

SÄÄNNÖT

Vahvistettu 20.10.2006

1 §

Yhdistyksen nimi on Suomen Numismaattinen Yhdistys – Numismatiska Föreningen i Finland r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää rahojen ja mitalien sekä muiden numismatiikan alaan kuuluvien esineiden ja ilmiöiden tutkijoita ja keräilijöitä sekä edistää numismaattista tiedettä, harrastustoimintaa ja Suomen mitalitaidetta.

3 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja näyttelyjä, valmistuttaa jäseniään varten mitaleja ansioituneista henkilöistä ja huomattavista tapahtumista, harjoittaa valistustyötä ja julkaisutoimintaa alallaan sekä järjestää jäsenilleen numismaattisia huutokauppoja ja ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja toimintansa tukemiseksi.

4 §

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, vakinaisia jäseniä, juniorijäseniä, kirjeenvaihtajajäseniä tai kunniajäseniä.

Vuosijäseneksi voi hallitus hyväksyä kirjallisen hakemuksen perusteella 18 vuotta täyttäneen yksityisen henkilön, oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön. Juniorijäseneksi hyväksyttävän henkilön tulee olla vähintään seitsemän vuoden ikäinen. Juniorijäseneksi hyväksytty henkilö on yhdistyksen juniorijäsen kahdeksantoistavuotiaaksi asti, minkä jälkeen hänet siirretään hänen suostumuksellaan vuosijäseneksi seuraavan kalenterivuoden alusta.

Vuosijäsenen ja juniorijäsenen tulee vuosittain suorittaa yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruus päätetään ennen jäsenmaksukauden alkamista pidettävässä yhdistyksen syyskokouksessa. Juniorijäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruus voidaan syyskokouksessa päättää pienemmäksi, kuin mitä vuosijäseniltä peritään. Yhdistyksen hallitus päättää kaikkien uusien jäsenten liittymisvuoden jäsenmaksun perimisestä.

Vuosijäsenenä kaksikymmentäviisi vuotta yhtäjaksoisesti ollut yksityinen henkilö vapautuu jäsenmaksuista ja siirtyy suostumuksensa mukaisesti vakinaiseksi jäseneksi. Edellä mainittuun määräaikaan lasketaan mukaan myös aika, jonka ko. henkilö on ollut yhdistyksen juniorijäsenenä.

Kirjeenvaihtajajäseneksi voidaan kutsua ansioitunut numismaatikko.

Kunniajäseneksi voidaan kutsua erittäin ansioitunut numismaatikko tai muu yhdistyksen tarkoituksen hyväksi erittäin ansiokkaasti toiminut henkilö.

Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet kutsutaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä hallituksen esityksestä äänestämällä; hallituksen esityksen on saatava vähintään 5/6 annetuista äänistä. Kirjeenvaihtaja- ja kunniajäsenet ovat vapaat jäsenmaksuista.

Vuosijäsen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos hän on jättänyt jäsenmaksunsa vuoden ajalta suorittamatta, vaikka on saanut asiasta kirjallisen huomautuksen. Uudelleen yhdistyksen jäseneksi voi tässä tapauksessa tulla hyväksytyksi vasta sen jälkeen, kun rästiin jäänyt jäsenmaksu on suoritettu.

jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus voi yksimielisellä päätöksellään erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on menetellyt sen sääntöjen tai tarkoituksen vastaisesti tai jäsenelle sopimattomasti. Ennen varsinaisen erottamispäätöksen tekemistä hallitus varaa asianomaiselle tilaisuuden selityksen antamiseen asiassa. Erottamispäätös on vahvistettava yhdistyksen kokouksessa, jos asianomainen sitä vaatii hallitukselle jätetyssä kirjelmässä 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

5 §

Yhdistyksen kokouksissa tehdyistä päätöksistä laaditaan suomenkielinen pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja kokouksen sitä varten valitsemat kaksi henkilöä tarkastavat. Päätökset yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee vaaleissa arpa, muuten tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja yhtyy.

6 §

Yhdistyksen hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä 6 jäsentä. Heidän toimikautensa on kaksi kalenterivuotta, eikä peräkkäisten toimikausien lukumäärää ole rajoitettu. Hallitus on päätösvaltainen, kun neljä sen jäsentä on läsnä kokouksessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan; sihteerin ja varainhoitajan se valitsee keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta. Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan toimikuntia ja valita niihin jäsenet.

Mikäli hallituksen jäsenen toimi tulee avoimeksi kesken toimikauden, valitaan tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

Hallitus johtaa ja valvoo yhdistyksen toimintaa ja taloutta, kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee kokoukselle esitettävät asiat.

7 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai jommankumman ollessa estynyt, varapuheenjohtaja tai varainhoitaja toisena.

8 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilejä ja hallintoa koskevat asiakirjat on toimitettava helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajille, joiden on maaliskuun kuluessa annettava lausunto suorittamastaan tarkastuksesta.

9 §

Yhdistyksen kevätkokous pidetään viimeistään huhtikuussa, mikäli mahdollista huhtikuun 18. päivänä, Elias Brennerin syntymän vuosipäivänä. Kevätkokouksessa:

esitetään hallituksen kertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien tileistä ja hallinnosta antama lausunto edelliseltä kalenterivuodelta,

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille,

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

10 §

Yhdistyksen viimeistään joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa:

valitaan jäsenet yhdistyksen hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle seuraavaksi toimikaudeksi siten, että vuosittain on erovuorossa kolme hallituksen jäsentä puheenjohtajan ollessa vastaavasti erovuorossa joka toinen vuosi.

valitaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,

määrätään jäsenmaksut seuraavaksi kalenterivuodeksi,

vahvistetaan seuraavan kalenterivuoden talousarvio,

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 §

Yhdistyksen kokouksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan jäsenille kiertokirjein, kutsukortein tai lehti-ilmoituksin paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä vähintään 10 päivää aikaisemmin. Kokouksessa on kullakin jäsenellä yksi ääni; valtakirjalla äänestäminen toisen jäsenen puolesta ei ole sallittua. Kokous on kutsuttava koolle myös, jos vähintään 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää, tällöin on kokous pidettävä viipymättä viimeistään 30 vuorokauden kuluessa pyynnön esittämisestä. Yhdistysten kokouksiin voivat osallistua myös muiden numismaattisten yhdistysten jäsenet sen mukaisesti, mitä yhdistyksen kokous päättää.

12 §

Muutoksia ja lisäyksiä näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa ja ne on vahvistettava aikaisintaan 3 viikon kuluttua pidettävässä seuraavassa kokouksessa. Muutosasia on kokouskutsussa mainittava. Muutos katsotaan hyväksytyksi, jos sitä molemmissa kokouksissa kannattaa vähintään ¾ annetuista äänistä. Samassa järjestyksessä on tehtävä yhdistyksen purkamispäätös.

13 §

Jos yhdistys purkautuu tai sen toiminta lakkautetaan, sen varat ja omaisuus luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai yhteisölle, joka toimii näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusten hyväksi.

14 §

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät